Privacybeleid Praktijk Mariska Kerkdijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je jouw medische dossier bij mij opvragen. Je krijgt dan alles mee naar huis als je tekent voor vrijwaring van de bewaartermijn.

PRIVACY VIA DE WEBSITE
Bij het maken van een afspraak word je gevraagd jouw contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruik ik om uiteindelijk op de zorgnota te plaatsen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

• Jouw naam, adres en woonplaats
• jouw geboortedatum
• de datum van de behandeling